pdo连接access (用于导数据)

发布:2017-11-03 19:46   点击:107次   回复:0

贴心猫(IntimateCat) pdo连接access (提示) 用于导数据

配置部分

require(dirname(__DIR__).'/root/run/_init.php');

$dbfile = 'ysWeb_0BA8C730-7777-8888-9999-12345678.xxxDB';
$dbfile = dirname(dirname(__DIR__)).'/2017/upfile/#dbf#/'.$dbfile;

// 数据库 - 使用pdo连接access
$_cfgs['db_class']   = 'pdox'; // 数据库类(class),mysqli(推荐),pdox(用于PDO扩展),mysql
$_cfgs['db_dsn']  = 'odbc:driver={microsoft access driver (*.mdb)};dbq='.$dbfile;
//$_cfgs['db_type']   = 'access';

使用

$cfgs = glbDBObj::getCfg();
$cfga = array_merge($cfgs,$_cfgs);
$dba = db($cfga);

$sql = "SELECT * FROM InfoPics";
$rs = $dba->query($sql);
$rs = comConvert::autoCSet($rs,'gbk','utf-8');
dump($rs);

原始代码:

  • 使用PDO连接Access数据库代码实例
    $db = new PDO("odbc:driver={microsoft access driver (*.mdb)};dbq=".realpath("access.mdb")) or die("Connect Error");
    $rs = $db->query('select * from web');
    print_r($rs->fetchAll());
状态:开放 Makedown 收藏   bug编号: ---
回复(0条)   >>我来回复 回复列表

关于 GitHub 导航 部门 反馈

提示:`/chn.php`入口数据仅为演示功能,不构成任何交易凭证,也不承担相关风险和责任!

Copyright © 2011-2018 xxxxx.com All rights reserved. 粤ICP备07020797号.

Done:8.404/39.164(ms); 7(queries)/2.482(MB); Tpl:comm:faqs/detail; Upd:2019-07-22 22:58:01